Mahkeme        : Yargıtay 12.Ceza Dairesi

Esas                : 2017/9779

Karar               : 2018/7640

Tarih                : 05.07.2018

  • Arama kararının ölçüsüz bir şekilde uygulanması,
  • İmaj ve kopyalama yapılmadan bilgisayarlara el konulamaz,
  • Tazminat
  • Koruma tedbiri nedeniyle tazminat

( 5271 s. Ceza Muhakemesi Km. 134,141)

 

ÖZET  ; 31.01.2019 tarihinde www.hurriyet.com.tr’de “Yargıtay’dan örnek karar: İmaj ve kopyalama yapmadan bilgisayarlara el koyulamaz” başlığıyla çıkan Yargıtay 12. Ceza Dairesi Kararı. Yargıtay, sosyal medyada paylaştığı mesaj nedeniyle evi basılarak, bilgisayarlarına imaj ve kopyalama işlemi yapılmadan elkonulan öğrenciye tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda, arama kararının ölçüsüz bir şekilde uygulandığına dikkat çekildi.

Dava : Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat

Hüküm : Davanın reddine

Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davalı vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Yapılan incelemeye, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre davacı vekili ve davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

  1. Dosya içeriğine göre; davacı hakkında sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 21.01.2015 tarih, 2015/335 D.İşsayılı kararı ile davacının ikametgahında arama yapılarak ele geçirilen teknik incelemeye tabi internete girilebilen tüm elektronik cihazlar üzerinde 5271 sayılı CMK’nın 134. maddesi gereğince inceleme yapılmasına ve kopya çıkartılmasına karar verildiği, bunun üzerine 22.01.2015 tarihinde davacının ikametgahında arama yapılarak davacıya ait iki adet bilgisayara el konulduğu, 05.02.2015 tarihinde imaj alma işlemi gerçekleştirilerek el konulan bilgisayarların 16.02.2015 tarihinde davacıya iade edildiği dikkate alınarak, davacıya ait bilgisayarların imajlarının alınarak davacıya iadesi yerine, bahse konu bilgisayarlara22.01.2015 tarihinde el konularak ancak 16.02.2015 tarihinde davacıya iade edilmesi suretiyle arama kararının ölçüsüz şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle davacı lehine makul bir miktar manevi tazminata hükmolunması gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi,
  2. Hükmün verildiği duruşmaya iştirak eden Cumhuriyet savcısının isim ve sicil bilgilerinin gerekçeli karar başlığında gösterilmemesi,

Kabule ve uygulamaya göre de;

Dairemizce benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 27.09.2011 tarih, 2011/3-167 Esas, 2011/194Karar ve 20.12.2011 tarih, 2011/2-364 Esas, 2011/287 Karar sayılı ilamlarında da belirtildiği üzere, davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi için davalı vekilinin duruşmaları takip zorunluluğunun bulunmadığı dikkate alınarak, davanın tümüyle reddedilmesi karşısında, vekili aracılığıyla dava dilekçesine karşı dilekçesi sunan davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, dilekçe yazım ücretine hükmolunması,

Kanuna aykırı olup, davalı vekili ve davacı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 05.07.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.